Εκτύπωση

Α.Σ. ΕΡΓΑΞΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού»
η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον
γ) ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας:

•    Άτομα με αναπηρία άνω του 50%.

Εκτύπωση

Α.Σ. ΕΡΓΑΞΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού»
η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού και επιπλέον
γ) ανήκουν στην παρακάτω Κατηγορία Ευάλωτης Ομάδας:

•    Άτομα με αναπηρία άνω του 50%.

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΞΙΑ»

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου Ενημερωτική Ημερίδα για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ». Το έργο απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχει ως στόχο την Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξή τους με την Προώθησή τους στην Απασχόληση.

Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» σας προσκαλεί στην Ημερίδα παρουσίασης της πορείας υλοποίησης του Έργου τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 πμ στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον).

Εκτύπωση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα

αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού».

 Συνολικά υπεβλήθησαν 112 Αιτήσεις Συμμετοχής και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με κάθε Υποψήφιο Ωφελούμενο και καταχώρηση όλων των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διεξήχθη από ειδική Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων σύμφωνα με τα κριτήρια Αξιολόγησης Ωφελουμένων και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αρχές της Ισότητας των Φύλων και της Ισότητας των Ευκαιριών. Στα πλαίσια αυτά βαθμολογήθηκαν όλες οι αιτήσεις και κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Επίσης απορρίφθηκαν 18 διότι δεν πληρούσαν κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως κάρτα ανεργίας, ΑμΕΑ κλπ.