Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν στοιχεία και εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη των συνεργαζόμενων με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού».

Η δράση στηρίζεται στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στοχεύει αφενός στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική (mentoring) των εργοδοτών.

Αντικείμενό της είναι η πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργοδοτών σε ζητήματα απασχόλησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η δράση αφορά, επίσης, στη διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής προσωπικού και την αποδοτικότερη ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.

Παράλληλα η δράση περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν ωφελούμενους, όσον αφορά στην ανάπτυξη των επιχείρησής τους, μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, δημιουργίας clusters επιχειρήσεων, δημιουργίας επιχειρηματικών αλυσίδων, διευκόλυνσης της προώθησης προϊόντων, ενθάρρυνσης συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, φόρουμ επιχειρηματικότητας - επιχειρηματικές συναντήσεις, συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού, αξιοποίηση συμπληρωματικών ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω των Πρωτοβουλιών Jeremie, Jessica, Jasmin, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του Αναπτυξιακού Νόμου, κλπ.

Τέλος, η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους εργοδότες, θα επιτρέψει τόσο την έγκαιρη ανίχνευση των θέσεων απασχόλησης, όσο και την διατήρηση των θέσεων, που διασφαλίζει την ομαλή και σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στις δράσεις του προγράμματος στα πλαίσια της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ως ΕΚΕ εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία) είναι επιβεβλημένη. Αφορά τόσο την αυθύπαρκτη και αυτόνομη λειτουργία και συνεισφορά τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν, όσο και τη σχέση τους με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες αποτελούν προμηθευτή, υπεργολάβο ή συνεργάτη κάθε μορφής. image 09

Συνοπτικά, τα βασικότερα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

  • η επίδρασή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • η δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά που δραστηριοποιούνται,
  • η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο,
  • η επέκταση και βελτίωση της εικόνας και της εταιρικής φήμης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον (στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της),
  • η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας,
  • η εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλον,
  • Μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία μέσα από την ικανοποίηση των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών για τη λειτουργία της επιχείρησης και τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων (win – win relationships).

Μέσα από όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείριση της κοινωνικής τους ευθύνης ουσιαστικά επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές τις οποίες κινούνται.