Εκτύπωση

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα στόχος του έργου είναι τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) .

Τα άτομα αυτά μπορούν μέσα από την κατάλληλη κατάρτιση -συμβουλευτική και την εξατομικευμένη υποστήριξη να εργαστούν αποδοτικά στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» με την τεχνογνωσία του Ιδρύματος «Θεοτόκος» έχει σχεδιάσει ένα σύστημα παροχής στήριξης των ατόμων με αναπηρία με στόχο την πρόληψη του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας και κατ’ ακολουθία την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού.


Ειδικότεροι στόχοι του συστήματος παροχής στήριξης είναι:

 • Η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία
 • Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό, εφαρμόζοντας την πολιτική του mainstreaming
 • Η κοινωνική και εργασιακή ενδυνάμωση (empowerment)
 • Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού
 • Η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη
 • Η ενίσχυση της ομάδας και η ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης και τόνωση της αυτοπεποίθησης
 • Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ατόμων της ομάδας για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή
 • Η ενεργοποίηση, κινητοποίηση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων της ομάδας-στόχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελέσματα κυρίως στην αντιμετώπιση κι επίλυση δυσκολιών ή προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συντέλεση της ενεργούς και άμεσης κοινωνικής τους ένταξης
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους
 • Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που τους αφορούν
 • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης
 • Η ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), όσο και του κοινού γενικότερα για την άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στην ομάδα-στόχο με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωσή τους
 • Η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού
 • Η άρση των προκαταλήψεων και των εμποδίων
 • Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών
 • Η άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με αναπηρία με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη τους με την τοπική κοινωνία όπου ζουν.

Συμβουλευτική ΓονέωνΙατρική Πρόληψη