Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο, να είναι δηλαδή Άτομο με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.

Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ.

Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Επίσης, θα πρέπει να είναι κάτοικος της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Ιλίου και να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης και η κάρτα ανεργίας του να είναι σε ισχύ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Υποχρεωτικά
1. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής  
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι δύο όψεις)   
3. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ   
4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση   
5. Αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης της Αναπηρίας   

Προαιρετικά
6. Φωτογραφία   
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών   
8. Φωτοτυπία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης   
9. Βιογραφικό σημείωμα

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής Αίτηση Συμμετοχής .