Εκτύπωση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύνολο ωφελουμένων: 90 ωφελούμενοι (άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων)

Εκ των οποίων:

  • 80 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • 10 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

  • 8 Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • 80 απασχολούμενοι

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:

  • 80 θέσεις απασχόλησης